نقشه های جاماسپ
- ۱۰:۵۲


در پی آخرین به روز رسانی
نقشه تهران کامل تر شد
در آخرین به روز رسانی نقشه های جاماسپ، برخی از محل های تهران کامل تر گردید.

در پی آخرین به روز رسانی نقشه های جاماسپ، منطقه هشت شهری تهران به همراه برخی از محله های مناطق ده، یازده و دوازده تهران به نقشه های تهران افزوده شدند.

به روز رسانی نقشه ها