- ۱۴:۵۶


پس از تغییر آغازگاه جاماسپ:
نشانی جدید جستجوگر وب جاماسپ
نشانی جدید جستجوگر وب جاماسپ ، http://search.jamasp.ir می باشد.

جستجوگر وب جاماسپ که تا پیش از این صفحه آغازین جاماسپ بود، از این پس با نشانی زیر قابل استفاده خواهد بود:

http://search.jamasp.ir

جستجوگر وب