امکانات نقشه های جاماسپ
- ۱۹:۵۱

گذرگاه های شهری و کوچه پس کوچه های شهری
هزاران گذرگاه شهری اصلی و فرعی در شهر تهران در نقشه های تهران ترسیم شده اند، با کمک آدرس یاب جاماسپ دیگر آدرس ها آسان یافت می شوند.

برای نمایش نقشه های جاماسپ، استفاده از تصاویر ماهواره، کارتوگرافی نقشه ها، گذرگاه ها، بزرگراه ها و معابر مورد توجه قرار گرفته است، یکی از طاقت فرساترین بخش های تهیه نقشه های کنونی جاماسپ، ترسیم گذرگاه های کوچک شهری یا همان کوچه های شهری است که با توجه به تعداد فراوان و کوچک بودن آن ها در خیابان ها و محلات، کار تهیه نقشه ها را با دشواری و گاهی با خطاهایی همراه نموده است، در شهر تهران بیش از 15 هزار کوچه فرعی ترسیم گردیده است و شاید همین میزان نیز باقی مانده باشد که امید است به زودی ترسیم و ارائه آنها به پایان رسیده و قابل عرضه گردد. 

همین نگاه درباره سایر شهرهای کشور با توجه اولویت بندی جاماسپ و تقاضای مخاطبان در حال انجام است و نتایج کار، به تدریج و مرحله به مرحله در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

یکی از مهمترین فرآورده های این ترسیم ها، امکان استفاده از آدرس یاب است که به کاربران در یافتن هر گدرگاه شهری با دانستن تنها بخشی از کمک می کند.

آدرس یاب
نقشه های جاماسپ