امکانات نقشه های جاماسپ
- ۱۹:۴۹

بزرگ راه ها و جاده های بین شهری
مسیر هزاران کیلومتر آزادراه، بزرگراه و جاده های بین شهری را در نقشه های جاماسپ ببینید.

 

در نقشه های جاماسپ، گذرگاه های برون شهری به آزادراه ها، بزرگراه ها، جاده های اصلی، جاده های فرعی و راه های روستایی دسته بندی شده اند. آزاد راه ها با رنگ سبز، بزرگراه ها با رنگ نارنجی و سایر راه های ارتباطی کشور با رنگ قرمز نمایش داده شده اند. تقریبا همه آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده های اصلی کشور ترسیم شده اند و اکثر راه های فرعی و بخشی از راه های روستایی نیز در نقشه ها قابل مشاهده هستند. در حال حاضر بیش از 500 محور از راه های ارتباطی ایران، بر روی نقشه های جاماسپ ترسیم شده است.

امید است در آینده ضمن بهبود کیفیت ترسیم و نام گذاری راه های کشور، باقیمانده راه ها نیز ترسیم و قابل عرضه گردند.

 

راه های بین شهری