:
GPS
 

هم موقعیت کنونی خود را ببینید و هم حرکت خود را به همراه سرعت ، جهت و مختصات جغرافیایی پایش کنید.
 
GPS
 
نقشه های جاماسپ
 

امکان استفاده از GPS برای یافتن موقعیت جغرافیایی به همراه اطلاعات نقشه و پایش مسیر حرکت و نمایش مختصات جفرافیایی، سرعت و جهت حرکت عملیاتی شده است.
 
GPS
 
نقشه های جاماسپ
 

اگر نشانی نقشه های جاماسپ را در مرورگر گوشی تلفن همراه و یا تبلت خود بزنید، می توانید موقعیت جغرافیایی خود را بر روی مرورگر خود ببینید.
 
تلفن هوشمند
 
GPS
 

این قابلیت به کاربر امکان پایش پیوسته آخرین موقعیت جغرافیایی خود را به هنگام حرکت ارائه می کند.
 
تلفن هوشمند
 
GPS